Estany de Sils

 • 15 anys de censos d'aus hivernants a l'estany de Sils

  Censos d'aus hivernants a l'estany de Sils. Una petita anàlisi dels darrers 15 anys.


  Alfons Delgado , Gener 2015

  Des de l'any 2001 es realitzen a l'estany de Sils censos d'aus hivernants relacionades amb hàbitat humits. Enguany, quinze anys després del primer cens, hom disposa d'un mínim de dades i de perspectiva històrica per a fer una mínima valoració de l'evolució de les poblacions de les espècies més característiques d'ocells relacionades amb aquest espai.

  Els resultats dels censos són condicionats per molts factors, des de la climatologia i l'horari fins al número de participants i, també, la sort. Per aquest motiu cal una sèrie prou llarga en el temps per poder aventurar-se a realitzar una anàlisi que permeti avaluar-ne els resultats.

  Agrair la col·laboració d'en Joan Ventura, qui aporta les dades i organitza any rere any els censos a l'Estany de Sils i la plana de la Selva, i d'en Joan Goy, qui ha elaborat els gràfics que fonamenten aquest article.

  El cabusset (Tachybaptus ruficollis) és escàs a l'hivern i depèn de la presència de lamines d'aigua permanents i de certa fondària. La minsa població hivernant sembla mantenir-se estable els darrers anys.

  grficcapbusset 

   El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) és de presència habitual a l'hivern a l'estany de Sils des de la creació de la llacuna permanent. Els màxims registrats coincideixen amb períodes de pluges intenses que afavoreixen l'augment de cabal de la sèquia i la conseqüent aportació d'aigües (i peixos) cap a la llacuna permanent i altres zones inundables. Població hivernant en davallada a la zona.

  graficcorb

  A l'hivern, els representants d'aquesta família a la zona són el bernat pescaire (Ardea cinerea), l'agró blanc (Casmerodius albus), el bitó (Botaurus stellaris), el martinet blanc (Egretta garzetta) i l'esplugabous (Bubulcus ibis).

  L'espècie més nombrosa és l'esplugabous, amb desenes o centenars d'exemplars que utilitzen l'estany únicament com a ajocador, és a dir, hi passen la nit i a trenc d'alba es desplacen cap a les zones d'alimentació de la plana de la Selva i del litoral. Els màxims registrats venen determinats per la mida del grup d'aus que s'agrupen a l'ajocador. Les molèsties humanes i la presència de depredadors determinen la ubicació d'aquest, i si les molèsties són molt intenses, simplement desplacen el punt de descans a altres indrets de la comarca o de comarques veïnes.

  El martinet blanc es manté com a hivernant regular però en baix nombre que rarament supera la desena d'exemplars. Els darrers anys amb prou feines arriba a la mitja dotzena d'ocells.

  La presència de bitó a l'Estany als censos d'hivern és anecdòtica (es van detectar dos exemplars durant el cens de l'any 2011).

  L'agró blanc és de presència relativament recent als censos d'hivern, essent una espècie molt escassa en època hivernal. Els primers exemplars es detecten el 2011 i el 2012 (2 exemplars), els anys següents no es detecta la seva presència i al 2015 apareix novament (1 ex.).

  El bernat pescaire és de presència habitual durant tot l'any i la seva detecció durant els censos d'hivern sembla aparentment estable en nombre variable (màxims de 15 exemplars).

  graficardeids

  El grup dels ànecs demostra una clara davallada poblacional pel que fa a efectius hivernants. Les dues espècies més freqüents i regulars són l'ànec collverd (Anas platyrhynchos) i el xarxet comú (Anas crecca), amb efectius clarament a la baixa i que amb prou feina supera el centenar d'ocells entre les dues espècies en el darrer cens. La presència d'altres espècies d'anàtides, sempre en baix nombre, com ara l'ànec cullerot (Anas clypeata) i el griset (Anas strepera), són anecdòtiques. Destaca la presència d'un grup d'oques vulgars (Anser anser) hivernants els anys 2008 i 2009 (7 i 3 ocells, respectivament).

  graficanatides

   Les espècies [de rapinyaires] presents a la zona són l'aligot comú (Buteo buteo), l'esparver vulgar (Accipiter nisus) i el xoriguer (Falco tinnnunculus) que compten amb contingents hivernants aparentment estables, amb una tendència a l'alça pel que fa als aligots. Ocasionalment s'han registrats altres espècies, sempre un únic exemplar de cada una d'elles: Esmerla (Falco columbarius), Esparver d'espatlles negres (Elanus caeruleus) i Astor (Accipiter gentilis).

  graficfalcons

   La polla d'aigua (Gallinula chloropus) i el rascló (Rallus aquaticus) són les espècies presents habitualment a la zona durant l'hivern. Els efectius hivernants semblen tendir a l'estabilitat, però es tracta d'espècies d'hàbits amagadissos, difícils de detectar i amb poblacions clarament subestimades. A destacar la desaparició de la fotja (Fulica atra) com a hivernant a partir de l'any 2012.

  graficrallidae

   El grup de les charadriidae està representat únicament per la fredeluga (Vanellus vanellus) en l'època en que es realitzen els censos. Arran de la desaparició de les zones obertes amb vegetació baixa i dels prats de pastura aquesta espècie ha desaparegut com a hivernant.

  graficcharadriidae

  El becadell (Gallinago gallinago) és l'únic representant d' aquesta família a la zona durant els censos, si bé hi ha registres ocasionals de becadell sord (Limnocriptes minimus). Al igual que la fredeluga, el becadell era molt més nombrós quan existien parcel·les gestionades que es mantenien amb vegetació baixa i amb una fina làmina d'aigua. Arran de la disminució d'aquests hàbitats s'ha convertit en una espècie amb una clara tendència a la baixa.

  El blauet (Alcedo atthis) és de presència habitual a la zona, si bé durant l'hivern és més aviat escàs. Els censos semblen denotar una tendència a l'estabilització dels minsos contingents hivernants.

 • Cens d'ocells aquàtics hivernants 2014

  Un any més durant el mes de gener s’ha realitzat el cens d’ocells hivernants aquàtics de la zona de Sils. Aquest cens s’ha anat repetint des de l’any 2001 i es realitza durant les dos primeres setmanes de gener per tal de contar els ocells aquàtics que passen l’hivern a la zona de l’estany.

  Un any més durant el mes de gener s’ha realitzat el cens d’ocells hivernants aquàtics de la zona de Sils. Aquests cens s’ha anat repetint des de l’any 2001 i es realitza durant les dos primeres setmanes de gener per tal de contar els ocells aquàtics que passen l’hivern a la zona de l’estany.

  El cens d’ocells aquàtics hivernants es realitza arreu del territori català, i les dades obtingudes a Sils es trameten als tècnics de fauna del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per tal d’incorporar-les al comptatge general de tot Catalunya

  Així doncs, el passat 13 de gener a Sils es va realitzar el cens prospectant tota la zona de l’estany de Sils i rodalies per saber quants ocells aquàtics hi havia a la zona.

  Molts d’aquests ocells provenen del nord d’Europa, i durant l’hivern baixen fins aquí per passar els mesos més freds i un cop acabat el període hivernal tornen cap al nord per començar la reproducció.

  Els resultats d’aquest any no han estat molt destacables, i moltes espècies marquen una tendència a la baixa.

  Pel que fa els ànecs han baixat molt respecte altres anys , i només s’han pogut detectar dos espècies , el Xarxet i el collverd . Alguns anys s’havien arribat a observar fins a 4 espècies diferents.

  Les dades d’ ardeids (Bernats pescaires, i martinets... ) i rapinyaires (Aligots, xoriguers... )continuen estables respecte altres d’anys.

  El grup dels limícoles també han disminuït , sobretot el becadell que enguany només se n’han comptabilitzat 10 exemplars , mentre altres anys s’ havien arribat a contar fins a 87 exemplars.

  Resultats del cens hivernal 2014 a l’estany de Sils i rodalies

  censocells2014

   

  Si s’analitzen les causes d’aquesta tendència a la baixa hi haurien diferents hipòtesis. És cert que en d’ altres zones humides del país també hi ha una disminució d’algunes espècies, però a l’estany de Sils aquesta tendència s’ha   vist accentuada aquest últims anys. Algunes de les causes d’aquesta davallada poden ser:

  -L’espai és molt petit i la pressió humana que hi ha a la zona és alta amb persones que pugen a les motes, que entren fins arran d’aigua, gossos deslligats...Aquesta pressió en un espai tan reduït, afecta molt la tranquil·litat d’aquestes espècies que acaben buscant altres llocs per hivernar.

  -La manca d’aigua a l’estany que hi ha hagut durant la tardor segurament també ha contribuït a la disminució d’ocells a la zona. El fet de que durant l’estiu l’estany disminueixi la quantitat d’aigua o que fins i tot que quedi sec, no necessàriament és dolent, però si que és important que durant la tardor n’hi hagi per poder atraure els ocells hivernants i enguany l’estany va estar sec durant molt de temps.

  -La manca de gestió a la zona dels últims anys també té efectes. Segurament si es fessin algunes actuacions com poden ser l’estassada d’algunes de   les illes de l’estany abans del període hivernal o recuperar la pastura amb cavalls, podria afavorir la recuperació d’alguns ocells.

  Joan Ventura
 • Cens d'ocells hivernants 2009

  Gent mirant per l'aguait

  El 9 de gener es fa el cens d'ocells hivernants simultàniament a tot Catalunya.  Cada espai està coordinat per una persona i la coordinació general la fa el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

  A Sils, el coordinador és en Joan Ventura del Col·lectiu Bisaroca i s'ha quedat a les 8.45h a l'entrada de l'Estany, al costat de la sèquia. Si ens vols donar un cop de mà, pots portar binocles i una guia d'ocells, però sobretot no t'oblidis de les botes!

 • Cens d'ocells hivernants 2010

  Consulta de les dades del seguiment d'aus hivernants, publicades recentment per la Direcció General del Medi Matural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural).

  Es tracta del Cens Intenacional d'ocells aquàtics i marins hivernants a Catalunya de gener 2010, editat i coordinat per Ricard Gutiérrez i amb Joan Ventura com a coordinador de la zona de la Selva.

  censocells2010

  Aquest Cens ha estat realitzat amb la coordinació de: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (del Gobern d'Espanya), SEO/BirdLife i Wetlands International.

  censaus2010logo

 • Cens d'ocells i papallones el setembre de 2009

  Cens d'ocells i papallones

  Cens d'ocells i papallones

 • Cens d'ocells i papallones l'octubre de 2009

  ocellspapallonesoctubre2009

  Llistat d'ocells i papallones

 • Cens d’ocells hivernants

  Com cada hivern, el dia 12 de gener es va realitzar el cens d'ocells hivernants a la zona de l'Estany, per conèixer el nombre d'ocells aquàtics que passen l'hivern a la zona. Aquest any hem de remarcar que ha hagut un petit descens pel que fa al nombre d'algunes espècies, com els ànecs (s'han comptat menys collverds Anas platyrhynchos i menys xarrasclets Anas crecca), però com a cosa positiva s'ha de destacar la presència de 7 oques salvatges Anser anser que han passat tot l'hivern a l'Estany. Aquestes van ser vistes el dia 8 de novembre per primer cop i des de llavors s'han anat veient durant tota la temporada d'hivernada.

  Aquesta espècie, llevat d'alguna observació puntual, feia molts anys que no es veia a la zona i menys de manera tant prolongada. A banda de les oques també volem remarcar l'augment molt significatius que ha hagut de la polla d'aigua  Gallinula chloropus i del rascló Rallus aquaticus: durant els 7 anys que es porta realitzant el cens, mai s'havien pogut comptar tants exemplars.

  Joan Ventura
  Col·lectiu Bisaroca
 • Dia Mundial de les Aus Migratòries 2014. Anellament d'aus a l'Estany

  anellamentescolaestanys 

  L’escola Els Estanys participa de l’activitat d’anellament a l’Estany.

  Des de el Centre d’Informació de l’Estany, s’ha organitzat una activitat d’educació ambiental en commemoració del dia Mundial de les Aus Migratòries (10maig). L’activitat s’ha desenvolupat avui dia 8 de maig a l’Estany de Sils, s’ha tractat d’un taller sobre anellament d’aus a càrrec d’en Joan Ventura, dirigit als alumnes de primer a quart curs de l’escola Els Estanys. Els nens han gaudit d’un dia a la natura, i al mateix temps han après molt sobre les aus de l’Estany, l’anellament i la seva funció.

 • El Capó Reial a l'Estany de Sils

  caporeialpetitAquests dies l'Estany de Sils ha rebut una visita inesperada: uns exemplars de capó reial (Plegadis falcinellus), primera cita per a l'espai natural.
   Capó reial

   

   

 • El projecte de Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) necessita col·laboradors

  seguimentocells

  Des de fa molts anys, la Generalitat de Catalunya col·labora amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) en el seguiment d’ocells comuns a Catalunya. Darrerament, diversos itineraris del Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) han estat donats de baixa i han quedat algunes parts del territori poc cobertes. Per això, cal trobar nous col·laboradors que vulguin participar en el projecte.

  En la darrera dècada, aquest Programa ha permès conèixer de primera mà l’evolució d’aquest grup d’ocells i, de retruc, tenir dades molt interessants sobre l’estat de conservació del patrimoni natural a Catalunya. En aquest tipus de seguiments, és molt important tenir una bona xarxa de col·laboradors per tot el país, així com mantenir els mateixos itineraris de mostreig al llarg de tots els anys.

  Darrerament, diversos itineraris del Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) han estat donats de baixa i han quedat algunes parts del territori poc cobertes. Per això, cal trobar nous col·laboradors que vulguin participar en el projecte i animar-los a escollir alguna de les zones amb menys itineraris.

  Actualment les comarques amb menor cobertura són el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Terra Alta; i és prioritari recuperar els itineraris que ara hi estan donats de baixa. Hi ha altres zones amb itineraris prioritaris per a escollir per a qui no es pugui fer càrrec d’itineraris en aquestes comarques. Si esteu interessats a participar en el SOCC, només heu de contactar amb el Martí Franch, el coordinador del projecte per part de l’ICO, al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Us convidem a col·laborar en un projecte que ja compta amb nombrosos voluntaris: no cal ser un gran expert en ocells per a participar-hi!

  Més informació

  Dimarts, 29 d'abril de 2014

 • El temporal arrossega espècies d'ocells del mar Atlàntic fins a Sils

  Es tracta de la única Calàbria grossa observada en terres de l'interior de Catalunya com a mínim des de fa 30 anys, a més de diverses Gavinetes de tres dits.

  Girona | Anna Tarrés

  El temporal de vent del 24 de gener passat no va portar només a Girona l'espècie d'au de mar la Gavineta de tres dits, sinó que també ho va fer amb la Calàbria grossa. Segons l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) aquest fet és encara més sorprenent que el de les Gavinetes, ja que és la primera vegada que s'observa a l'estany de Sils i, en els últims 30 anys, no s'havia detectat mai a l'interior de Catalunya.

  La primera notícia que Diari de Girona va saber de la Calàbria grossa a l'estany de Sils, va ser per un dels ornitòlegs del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, qui ha seguit el fet amb tot detall. Per la seva banda, l'ICO va confirmar posteriorment la troballa, que també va concretar que és la primera vegada que aquest ocell s'observa a la zona, i també feia molts anys que no apareixia per Catalunya. També hi ha una referència d'aquest animal al mateix bloc de l'estany de Sils, aportada per l'observador Alfons Delgado-García.

  A diferència de les Gavinetes, l'exemplar de Sils sembla estar en bon estat, tot i que en trobar-se en un hàbitat diferent del que està acostumada li serà difícil poder pescar peixos per alimentar-se.

  Tot i que la seva aparició a l'interior és un fet excepcional, segons afirmacions de l'ICO aquest ocell ha esdevingut regular al litoral català. Així ho demostren els exemplars observats aquesta setmana al sud de Catalunya. En concret, dues han estat vistes al delta de l'Ebre i dues més a la desembocadura de la Tordera.

  Publicat al Diari de Girona, 4 de febrer de 2009

 • Jornada de voluntariat

  diazoneshumides2010petit

  El 30 de gener es farà una jornada de voluntariat per col·locar a les illetes i marges de l'estany suports de fusta que serveixin perquè les aus i amfibis puguin reposar en espais emergits lliures de vegetació.


  Ens trobarem a les 10h a la passera d'entrada a l'estany. Cal portar botes d'aigua i roba vella. En cas de pluja el mateix dia o l'anterior se suspendrà l'activitat.

 • L'anellament a l'Estany de Sils

  A la zona de l'Estany de Sils es duu a terme l'anellament des de l'any 2002 i ja són més de 1150 ocells marcats. Aquest anellament s'ha fet mitjançant diferents projectes, però el més destacable és el projecte Sylvia, que va començar el 2006 i que es realitza durant l'hivern i la primavera, per estudiar els ocells hivernants i els reproductors.

  El  Sylvia  és un projecte coordinat per l'ICO (Institut Català d'Ornitologia) i es porta a terme a diferents indrets de Catalunya, fent servir la mateixa metodologia a totes les estacions, és a dir, que a tot arreu on es fa el Sylvia s'anella amb el mateix nombre de xarxes, sempre al mateix lloc i recollint les mateixes dades. D'aquesta manera es pot treballar en la globalitat de tot el territori català amb les dades obtingudes i aconseguir informació molt interessant que ens permet  saber, per exemple, si hi ha espècies que estan en augment o si n'hi ha que estan disminuint...  Però també ens permet obtenir informació més local, com saber quines espècies crien a la zona de l'Estany o quines passen l'hivern a la zona.  

  Entre les recaptures més destacables que s'han fet aquest hivern a la zona de l'Estany podem destacar un mosquiter (Phylloscopus collybita) de França i diferents repicatalons (Emberiza schoeniclus, un petit ocell que hiverna a la zona) que provenien d'Alemanya, Suècia, Noruega i Suïssa, ja que tenien anelles d'aquests països. 

  Per acabar, volem informar a les persones que estiguin interessades en veure o col·laborar en l'anellament a la zona de l'Estany,  que es poden posar en contacte amb el Centre d'Informació de l'Estany de Sils mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o el teléfon (972 16 82 85) i de seguida ens posarem en contacte a vosaltres. Animeu-vos!

  Joan Ventura
  Col·lectiu Bisaroca
 • Nova "app" per indentificar aus

  BIODIVERSITAT Un projecte de la Fundació BBVA i SEU/BirdLife

  Una nova 'app' permet identificar més de 550 aus des del telèfon.

  Una nova aplicació per smartphones editada per SEU/BirdLife en col·laboració amb la Fundació BBVA permetrà conèixer les aus d'Espanya, així com els llocs excepcionals per a la seva observació, d'una forma senzilla i molt visual. Identificar un au en escoltar-la o quan la hi veu fugaçment en el camp, ja no serà una habilitat exclusiva dels ornitòlegs.

  L'aplicació 'Guia de les aus i itineraris ornitològics d'Espanya', es pot descarregar ja de forma gratuïta a través de tendes en línia tant per a dispositius Apple com Android, és una versió per a dispositius mòbils de la 'Enciclopèdia de les aus d'Espanya', editada en 2008 per SEU/BirdLife i la Fundació BBVA, que ja comptava amb una versió digital.

  Noticia Diari El Mundo

 • Observació d'ocells durant el febrer de 2010

  Recull d'observacions dels diferents ornitòlegs que visiten l'estany, per gentilesa de Joan Ventura (Bisaroca). Trobareu més informació a www.ornitho.cat.

  Observació d'ocells i papallones febrer 2010

 • Observació d'ocells durant el març de 2010

  Recull d'observacions dels diferents ornitòlegs que visiten l'estany, per gentilesa de Joan Ventura (Bisaroca). Trobareu més informació a www.ornitho.cat.

  Observació d'ocells i papallones març 2010

 • Observació d'ocells i papallones juny 2010

  logotipbisaroca

   

  Recull d'observacions dels diferents ornitòlegs que visiten l'estany, per gentilesa de Joan Ventura (Bisaroca). Trobareu més informació a www.ornitho.cat.

  Ocells i papallones avistats al juny de 2010

 • Observació d'ocells i papallones maig 2010  Recull d'observacions dels diferents ornitòlegs que visiten l'estany, per gentilesa de Joan Ventura (Bisaroca). Trobareu més informació a www.ornitho.cat.

  ocellspapallonesmaig2010

 • Observació d'ocells i papalones desembre 2010

  logotipbisaroca

   

  Recull d'observacions dels diferents ornitòlegs que visiten l'estany, per gentilesa de Joan Ventura (Bisaroca). Trobareu més informació a www.ornitho.cat.

  ocellspapallonesdesembre2010.jpg

 • Observació d'ocells i papalones octubre 2010

  logotipbisaroca.jpg

  Recull d'observacions dels diferents ornitòlegs que visiten l'estany, per gentilesa de Joan Ventura (Bisaroca). Trobareu més informació a www.ornitho.cat.

  ocellspapallonesoctubre2010

10°C

Estany de Sils

Fair

Humitat: 82%

Vent: 0 km/h

 • 24 Mar 2016 16°C 9°C
 • 25 Mar 2016 15°C 8°C