Estany de Sils

La vegetació i la fauna

La flora i l'altra vegetació

L'Estany de Sils és una àrea de notable interès paisatgístic i extremadament singular dins un ambient predominantment mediterrani. En el paisatge vegetal actual dominen les bosquines mixtes dels riberals amb algun clap de verneda, així com notables fragments de vegetació aigualosa que ocupen els indrets inundables, com creixenars, canyissars, balques, comunitats de llenties d'aigua i herbassars de ciperàcies i juncàcies.

El conjunt de les comunitats vegetals aquàtiques o higròfiles constitueixen un important vestigi de la vegetació primitiva que ocupava aquestes terres estanyades. És destacable la presència del marcòlic, el lliri de neu i el buixol.

En alguns dels casos aquestes comunitats són força singulars i no es troben representades en altres zones humides de Catalunya. Cal fer esment, però, de l'especial fragilitat d'aquests sistemes naturals, vulnerables davant qualsevol acció pertorbadora del medi.

Elements d'interès

El prat de dall és un dels elements més significatius del paisatge botànic de l'Estany de Sils. Es tracta d'una comunitat seminatural que es desenvolupa damunt de terrenys argilosos, sovint parcialment inundables, de l'antic llit de l'estany i que fins fa poques dècades ocupava la major part de les terres dessecades. La componen una gran diversitat de plantes herbàcies que havien tingut interès com a  farratge, i el seu manteniment només és possible mitjançant  l'explotació tradicional, consistent en la dallada a la primavera-estiu i ocasionalment la pastura o redall a la tardor-hivern. Sense aquesta gestió el prat degenera i és envaït per comunitats de ribera o aiguamoll i la seva diversitat florística desapareix.

Als indrets on es manté aigua embassada durant llargues temporades, el prat de dall es veu progressivament substituït per herbassars d'aiguamoll, on dominen els grans càrexs, que a Sils coneixem com a balcalló. La vegetació aigualosa la completen jonqueres, balcars, canyissars i plantes aquàtiques anuals.

La  vegetació de ribera és present de forma fragmentària al llarg dels recs  i canals i vores de prats de l'estany, amb la presència de freixes, verns, gatells i salzes. De tota manera els boscos de ribers més  esponerosos i ben conservats se situen a les rieres de les rodalies, com la riera de Vallcanera.

El relleu ondulat i la varietat de microclimes i de sòls de les terres properes permeten que a l'entorn de l'Estany de Sils es desenvolupi una vegetació molt variada, on s'alternen elements centreeuropeus i mediterranis, amb rouredes, suredes, pinedes, brolles i prats secs.

 

La fauna

L'espai encara manté un alt valor faunístic i trobem una gran diversitat d'espècies degut a la gran amplitud d'hàbitats que es concentren en aquest espai reduït. Cal assenyalar l'interès d'algunes de les diverses espècies, algunes molt rares i amb poblacions sotmeses a un important perill de regressió.

Sens dubte, els ocells constitueixen l'element més visible. El caràcter de l'Estany de Sils com a espai humit fa que siguin moltes les espècies migradores que hi fan aturades al llarg dels seus viatges per tal d'arrecerar-se i cercar aliment. Altres, en canvi, utilitzen aquest espai com a indret per a la reproducció, com és el cas del cabusset, el martinet menut, el rascló i el picot gracer petit.

L'herpetofauna és també molt diversa i singular. En destaca la tortuga d'estany, el tritó palmat, i el tritó jaspiat.

Algunes de les espècies exòtiques de l'Estany de Sils que fan un major impacte negatiu sobre el medi són la gambusia, la carpa, la tortuga de Florida, el cranc de riu americà i el visó americà.

Llistat d'aus

Llistat de papallones

 

El projecte LIFE-Natura Restauració i gestió de l'Estany de Sils

El projecte LIFE - Natura Restauració i gestió de l'Estany de Sils, fou impulsat per l'Ajuntament de Sils i AccióNatura entre els anys 1998 i 2002. Es va centrar en quatre grans actuacions:

  1. adquisició de terrenys privats
  2. regeneració d'una llacuna permanent
  3. gestió i recuperació de prats de dall, de vegetació d'aiguamolls i de bosc de ribera
  4. adequació d'itineraris i miradors per a l'ús públic

Com a resultat d'aquest projecte va prendre forma l'estat actual de l'Estany de Sils. Posteriorment s'han realitzat diverses millores accions de sensibilització.

Etiquetat sota coneix

10°C

Estany de Sils

Fair

Humitat: 82%

Vent: 0 km/h

  • 24 Mar 2016 16°C 9°C
  • 25 Mar 2016 15°C 8°C